EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14

 

1.Rekisterinpitäjä

Tampereen yliopisto, Kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunta

Åkerlundinkatu 5

FI33014 Tampereen yliopisto

 

2.Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa

Nimi: Päivi Pahta, dekaani

Osoite: Åkerlundinkatu 5

Puhelinnumero: +358(0)503181131

Sähköpostiosoite: paivi.pahta@tuni.fi

 

3.Tietosuojavastaavan yhteystiedot (ei opiskelijatutkimuksessa)

Nimi: Olli Repo

Osoite: Kalevantie 4, 33100 Tampere

Puhelinnumero: +380 (0)504478340

Sähköpostiosoite: olli.repo@tuni.fi

 

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tutkimushankkeen tavoitteet ja odotetut hyödyt on kuvattu liitteenä olevan tutkimussuunnitelman kohdissa 5 ja 8.

 

5.Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako (poista, jos kyseessä ei ole yhteistyöhanke)

Tampereen kaupunki tukee projektitiimiä 1) osallistujien rekrytoinnissa Tampereelta työpajoihin ja 2) työpajojen käytännön järjestelyissä (tilat ja tarjoilu)

Y-säätiön verkostokehittäjät tukee projektitiimiä 1) esittäjien ja osallistujien valtakunnallisesta rekrytoinnista työpajoihin, videokirjastoon ja verkkofoorumin keskusteluihin ja 2) kattamalla videokirjaston ja verkkofoorumin sekä tutkimushankkeen loppuraportin julkaisemisesta johtuvat kustannukset.

 

6.Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä

Nimi: Annalisa Sannino

Osoite: Åkerlundinkatu 5

Puhelinnumero: +358 (0)45 135 6343 tai +358 (0)50 437 7327   

Sähköpostiosoite:Annalisa.Sannino@tuni.fi

 

7.Tutkimuksen suorittajat

Tutkimuksen toteuttaa tutkimusryhmä RESET Kasvatustieteen ja kulttuurin. RESET-tutkimusryhmän johtaja on professori Annalisa Sannino ja siihen kuuluvat emeritusprofessori Yrjö Engeström, vanhempi tutkija, dosentti Hannele Kerosuo, tutkijatohtori Esa Jokinen ja tutkimusapulainen Lauren Stevens. 

 

 

8.Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika

Tutkimuksen nimi: Yhteinen ammatillinen toimijuus Suomen Asunto Ensin -työssä:

Kertatutkimus 

Tutkimuksen kestoaika (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään): 01.01.2020-31.12.2021

 

9.Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 § (valitse yksi peruste kuhunkin käyttötarkoitukseen):

Tutkittavan suostumus

 

10. Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot ja rikostiedot)

Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja

Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja: Ei

 

11.Tutkimusrekisterin tietosisältö

Nimi, sähköpostiosoite, organisaation nimi

 

12. Henkilötietojen tietolähteet

Osallistujat itse ilmoittavat.

 

13. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Mitään henkilötietoa ei siirretä tai luovuteta.

Mitään henkilötietojen käsittelyyn liittyvää toimintaa ei ulkoisteta.

 

14.Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle: Ei

Kuvaus käytettävistä suojatoimista: N/A

 

15. Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

 

16.Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisen aineiston suojaaminen: Kaikki materiaali säilytetään sähköisessä muodossa, joten manuaalisesti käsiteltäviä materiaaleja ei ole.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

-äyttäjätunnus

-salasana

 

Suorien tunnistetietojen käsittely:

Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa 

 

Tietojen suojaus tietojen siirroissa: Tampereen ylipiston VPN-yhteyttä käytetään systemaattisesti tietojen siirrossa:

tiedonsiirron salaus (kuvaile miten)

 

17. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja 

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: Tutkimusaineisto säilytetään Tietoarkistossa pysyvästi. Tietoarkisto arvioi tutkijan tekemän anonymisoinnin, tekee tarvittaessa lisää poistoja ja muokkaa aineiston pitkäaikaissäilytykseen ja jatkokäyttöön soveltuvaksi. 

 

18. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

-Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)

  • Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

-Oikeus tietojen oikaisemiseen

  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

-Oikeus tietojen poistamiseen

  • Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).

-Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

-Vastustamisoikeus

  • Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

-Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

-Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

 

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.